Serwis Finansowy

Finanse

Władze publiczne pod pojęciem której rozumiemy społeczności, które nie są powiązane ze sobą więzami osobistymi maja do dyspozycji określone kwoty dochodu, którymi mogą dysponować. Pieniądze do dyspozycji władz publicznych pozyskiwane są zazwyczaj z danin publicznych, majątku publicznego czy tez wszelkiego rodzaju kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Środki pieniężne pozyskiwane w ten sposób przeznaczane są przez władze na realizowanie wszelkich celów i zadań publicznych. Mówiąc o finansach publicznych mamy na myśli finanse państwa, finanse jednostek samorządu terytorialnego czy chociażby finanse systemów ubezpieczeń społecznych. Celem finansów publicznych jest dostarczenie społeczeństwu wszelki dóbr, towarów i usług, które to są realizowane przez władze publiczne. Do specjalnej kategorii finansów publicznych możemy zaliczyć środki publiczne. Jest to specjalna kategoria środków finansowych, która ma zastosowanie w szeroko pojętym obrocie gospodarczym. Środki publiczne władza może przeznaczyć tylko i wyłącznie na sfinansowanie wydatków publicznych to znaczy na opłacenie rozchodów finansowych państwa bądź na opłacenie rozchodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Na dochody publiczne składają się daniny, dochody, opłaty, podatki, spadki i darowizny. Do nich zaliczamy także inne dochody , które uzyskuje władza publiczna.