Serwis Finansowy

Koszty w przedsiębiorstwie

Wydatki, jakie ponosi przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną działalnością to koszty produkcji. Można je podzielić na materialne, osobowe i finansowe. Koszty materialne to amortyzacja i koszt zużycia energii, materiałów, czyli wszystkich elementów potrzebnych do produkcji danych wyrobów. Amortyzacja jest to zużywanie się środków trwałych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, inny jest rozkład poszczególnych kosztów. W handlu przeważają koszty transportu oraz koszty pracy. W budownictwie dominują koszty własne produkcji. W transporcie natomiast największy udział ma koszt amortyzacji. Koszty osobowe w przedsiębiorstwie to koszty pracy. Dzielimy je na pośrednie i bezpośrednie. Koszty pośrednie to składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast koszty bezpośrednie to wypłacane wynagrodzenia, premie pracownikowi. Koszty finansowe w przedsiębiorstwie to wszelkiego rodzaju opłaty, takie jak czynsz oraz oprocentowanie od zaciągniętych kredytów. Koszty przedsiębiorstwa możemy podzielić również na stałe i zmienne. Koszty stałe są to amortyzacja, koszt ogrzewania, oświetlenia. Występują niezależnie od wielkości produkcji. Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe, nawet, jeśli nie produkuje. Natomiast koszty zmienne przedsiębiorstwa są uzależnione od rozmiarów prowadzonej produkcji.