Serwis Finansowy

Ubezpieczenia

Zgodnie z zapisem kodeksu cywilnego ubezpieczenia dzielimy na dwie grupy. Do jednej grupy zaliczamy ubezpieczenia osobiste a do drugiej majątkowe. W skład ubezpieczeń osobistych wchodzą wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, których zadaniem i głównym celem jest pokrycie wszystkich szkód jakie miały miejsce w życiu. Do zdarzeń wywierających największy wpływ na życie człowieka i wyrządzających najwięcej szkód w jego życiu zaliczamy wszelkiego rodzaju wypadki, kalectwo, choroby. Wśród ubezpieczeń osobistych wyróżniamy ubezpieczenia na życie. Pod tym terminem rozumiemy śmierć osoby ubezpieczonej bądź dożycie przez nią określonego wieku. Z kolei ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pokryje szkody, które maja miejsce w sytuacji nieszczęśliwych wypadków. Są to różnego rodzaju wypadki, które jako skutek maja uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej, rozstrój zdrowia bądź śmierć będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia majątkowe maja na celu natomiast pokrycie ewentualnych szkód, jaki pojawiły się w wyniku danego zdarzenia. Ubezpieczenie majątkowe ma pokryć szkody jakie pojawiły się na mieniu danej osoby. Pokrycie tych szkód ma charakter wypłaty środków materialnych. Ubezpieczenie majątkowe jest regulowane odpowiednim zapisem w kodeksie cywilnym i tyczy się odpowiedzialności cywilnej danej osoby.